Công Nghệ

Chặng đường 20 năm của Công ty CP TTH Group có thời gian khiêm tốn so với lịch sử phát triển của một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chiến lược và con đường vạch ra đều gắn với sự hài lòng của bệnh nhân và khách hàng